Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế

Quá trình hình thành và phát triển:
Đoàn TNCSHCM Trường Đại học Nông Lâm trải qua 40 năm rèn luyện trưởng thành, với sự nhiệt huyết, lòng trung thành với Đảng, Đoàn viên Trường đã gặt hái được nhiều thành công trên mọi lĩnh vực hoạt động phong trào và nghiên cứu khoa học.

Giai đoạn trường ở Hà Bắc (1967 – 1983)

Đoàn trường trực thuộc tỉnh đoàn Hà Bắc. Lúc sơ khai, Đoàn Trường chỉ có 2 Liên chi đoàn (Trồng trọt và Chăn nuôi) và các Chi đoàn khối cơ quan. Đến năm 1970 thành lập thêm Liên chi đoàn Khoa Kinh tế nông nghiệp. Qua 04 kỳ Đại hội, các đồng chí được bầu làm bí thư và phó bí thư như sau:

1967 – 1970: Bí thư: Đồng chí Dương Thanh Tâm; Phó bí thư: Đồng chí Phan Liêu

1971 – 1973: Bí thư: Đồng chí Nguyễn Văn Thông; Phó bí thư: Đồng chí Trần Xuân Lạc

1974 – 1977: Bí thư: Đồng chí Trần Xuân Thụy; Phó bí thư: các Đồng chí: Lý Công Hồng; Trần Văn Minh và Đặng Vũ Bình

1978 – 1982: Bí thư: Đồng chí Trần Văn Minh; Phó bí thư: Các Đồng chí Lê Khánh Thắng và Đặng Vũ Bình. Năm 1983 Đồng chí Hà Trung là Phó bí thư.

Giai đoạn Trường đóng tại Huế (1984 – nay):

Đoàn trường hoạt động trực thuộc Tỉnh đoàn Bình Trị Thiên (giai đoạn 1983 – 1989). Sauk hi chia Tỉnh, Đoàn trường trực thuộc Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế (giai đoạn 1989 – 1994). Qua 8 kỳ Đại hội (thời gian 2 nhiệm kỳ 5 năm) các đồng chí được bầu làm Bí thư và Phó bí thư như sau:

Nhiệm kỳ (lâm thời, 1983 – 1985) gồm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1983 – 1984: Bí thư: Đồng chí Lương Hữu Toản; Phó bí thư: Các Đồng chí Trần Văn Minh và Mai Văn Xuân

Giai đoạn 1984 – 1985: Bí thư: Đồng chí Trần Văn Minh; Phó bí thư: Các Đồng chí Mai Văn Xuân và Trương Thanh Cảnh

Nhiệm kỳ I (1985 – 1987): Bí thư: Đồng chí Lê Đức Ngoan; Phó bí thư: Các Đồng chí Mai Văn Xuân và Hồ Kiệt (1986 – 1987)

Nhiệm kỳ II (1987 – 1989): Bí thư: Đồng chí Hồ Kiệt; Phó bí thư: Các Đồng chí Nguyễn Văn Lập và Hoàng Văn Mịn.

Nhiệm kỳ III (1989 – 1991): Bí thư: Đồng chí Hồ Kiệt; Phó bí thư: Các Đồng chí Nguyễn Quang Linh và Trần Văn Huy.

Nhiệm kỳ IV (1991 – 1993): Bí thư: Đồng chí Hồ Kiệt; Phó bí thư: Các Đồng chí Nguyễn Quang Linh và Nguyễn Viết Tuân.

Năm 1994 Đại học Huế được thành lập, Trường đổi tên thành Trường Đại học Nông lâm trực thuộc Đại học Huế. Đoàn trường hoạt động trực thuộc Đoàn Đại học Huế.

Nhiệm kỳ V (1993 – 1995): Bí thư: Đồng chí Nguyễn Quang Linh; Phó bí thư: Các Đồng chí Thái Văn Sinh và Nguyễn Gắng.

Nhiệm kỳ VI (1995 – 1997): Bí thư: Đồng chí Nguyễn Hữu Văn; Phó bí thư: Đồng chí Lê Văn Luận.

Nhiệm kỳ VII (1997 – 1999): Bí thư: Đồng chí Nguyễn Hữu Văn; Phó bí thư: Đồng chí Lê Văn Luận. Sau đó Bí thư là Đồng chí Lê Văn Luận; Phó bí thư: Đồng chí Trần Quang Vui.

Nhiệm kỳ VIII: 1999 – 2002: Bí thư: Đồng chí Lê Văn Luận, Phó bí thư: Đồng chí Hồ Thanh Hà và Trần Thanh Đức. Đến năm 2000 – 2002: Bí thư: Đồng chí Hồ Thanh Hà, Phó bí thư: Đồng chí Trần Thanh Đức.

Nhiệm kỳ IX: 2003 – 2005: Bí thư: Đồng chí Trần Thanh Đức; Phó bí thư: Đồng chí Ngô Tùng Đức và Nguyễn Hữu Ngữ. Sau đó Bí thư là đồng chí Trần Thanh Đức và phó bí thư là đồng chí Trần Nam Tú.

Nhiệm kỳ X: 2005 – 2007: Bí thư: Đồng chí Trần Nam Tú; Phó bí thư: Đồng chí Hoàng Kim Toản và Nguyễn Ngọc Huy (2005 – 2006).

Nhiệm kỳ XI : 2007 – 2011:

Giai đoạn 2007 – 2008 : Bí thư : Đồng chí Trần Nam Tú

Giai đoạn 12/2008 – 9/2009: Bí thư : Đồng chí Nguyễn Văn Huế, các đồng chí Phó Bí thư là Phạm Gia Tùng, Dương Văn Thành. Từ  tháng 10/2009, đồng chí Dương Văn Thành quyền Bí thư thay đồng chí Nguyễn Văn Huế đi học.

Từ 10/2009 -2011:  Bí thư: Đồng chí Dương Văn Thành; Phó bí thư: Đồng chí Phạm Gia Tùng, Đồng chí Trần Võ Văn May.

Nhiệm kỳ XII: 2012- 2015:

Từ 2012-2014: Bí thư: Đồng chí Dương Văn Thành; Phó Bí thư:  Đồng chí Trần Võ Văn May, Đồng chí Nguyễn Nam Quang, Đồng chí Trần Minh Quang.

Từ 2014-2015: Bí thư: Đồng chí Dương Văn Thành; Phó bí thư: Đồng chí Nguyễn Nam Quang, Đồng chí Nguyễn Cao Cường, Đồng chí Lê Chí Hùng Cường

Nhiệm kỳ XIII: 2015-2017

Bí thư: Đồng chí Dương Văn Thành; Phó bí thư: Đồng chí Nguyễn Nam Quang, Đồng chí Nguyễn Cao Cường, Đồng chí Lê Chí Hùng Cường

Nhiệm kỳ XIV: 2017-2019

Từ tháng 5/2017- 11/2017: Bí thư: Đồng chí Nguyễn Cao Cường; Phó Bí thư: Đồng chí Lê Chí Hùng Cường, Đồng chí Nguyễn Tiến Nhật, Đồng chí Dương Viết Tân

Từ tháng 11/2017 – 12/2019: Bí thư: Đồng chí Lê Chí Hùng Cường; Phó Bí thư: Đồng chí Nguyễn Tiến Nhật, Đồng chí Dương Viết Tân,  Đồng chí Nguyễn Ngọc Thanh.

Nhiệm kỳ XV : 2019 – 2022:

Từ tháng 12/2019 – Nay: Bí thư: Đồng chí Lê Chí Hùng Cường; Phó Bí thư: Đồng chí Dương Viết Tân, Đồng chí Hoàng Hữu Tình ,  Đồng chí Trương Đỗ Minh Phượng .

Những phần thưởng cao quý:
Cờ Nguyễn Văn Trỗi (1972)

Cờ luân lưu mang chân dung Bác Hồ (1978 – 1980)

Nhiều Bằng khen của Trung ương Đoàn cho tập thể và cá nhân của Trường đã hoàn thành xuất sắc hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên qua các năm học.

Nhiều Bằng khen của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Hà Bắc và Thừa Thiên Huế cho tập thể và cá nhân trong Hiến máu nhân đạo.

Nhiều Bằng khen, Cờ thi đua của Tỉnh Đoàn về chiến dịch tình nguyện hè và các hoạt động phong trào.

Nhiều Bằng khen, Giấy khen của Giám đốc Đại học Huế trong các hoạt động phong trào quần chúng, các cuộc thi tìm hiểu, …

Nhiều Giấy khen của Đoàn Đại học Huế về các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên cho nhiều tập thể và cá nhân trong Đoàn trường.

Ban chấp hành Đoàn trường Khóa XV, Nhiệm kỳ 2019-2022