Trang chủ Văn bản - Biểu mẫu Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng dẫn thực hiện...

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn khoá XI

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đoàn thông qua ngày 13/12/2017, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh như sau:

1. Văn bản Hướng dẫn Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

2. Văn bản  Điều lệ Đoàn khoá XIView Fullscreen

ĐIỀU LỆ ĐOÀN KHÓA XI