Cẩm nang phỏng vấn tuyển dụng tìm kiếm việc làm cho Sinh viên

Với mục đích hỗ trợ các bạn Đoàn viên – Sinh viên thêm tự tin trong các hoạt động tìm kiếm việc làm. ĐTN-HSV Trường ĐH Nông lâm, ĐH Huế biên tập bộ cẩm nang CHINH PHỤC NHÀ TUYỂN DỤNG với hình thức tóm tắt những thông tin cần thiết, những kỹ năng cần trang bị, các tình huống và câu hỏi thường gặp. Hi vọng bộ cẩm nang này sẽ góp chút gì nho nhỏ vào hành trình chinh phục của các bạn.

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'TRUÒNG DAI HọC NÔNG LAM ĐOÀN HỘI VIEN CAM NANG CHINH PHUC NHÀ TUYEN DUNG CHUAN BỊ CHO PHONG VAN đúng nghi thức trong kinh đung nghi thức trong kinh Duy giao bang mát kha năng một Giới thiệu bản tich học Nhớ phong nghiệm thể hiện tin, Nói câu, và ràng Bày làm Ngői giù phuc Đen Den Mặc hay chất liệu thấm Den biet thời mo đến hoac dùng nước hoa chép kep liệu phù Giü đầu Tim hiều phỏng van Không thchai gay ntuong ban #tuyensinhhuaf #vieclamhuaf'

Trong hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'TRUÒNG DẠI HOC NÔNG LAM ĐOÀN HỘI SINH VIEN CAM NANG CHINH PHUC NHA TUYÉN DUNG MUC DICH CủA NHA TUYEN DUNG? Xac năng lục, độ, kien thức Xac nghiệm tu Xac định tính can thiet và phù hop Xac định nguyện nghe nghiệp, tiều CAU HỎI YEU CHUNG VÉ CHUYEN MON cong việc mon chinh được học tich đã độc dược dược nhan anh/ Một trở ngại thất vong Thong tinh huống gia: vięc nghiem/ học gia nhất Kha giai xily tinh dược huống Cường #tuyensinhhuaf #vieclamhuaf'

Trong hình ảnh có thể có: văn bản cho biết 'TRUÒNG ĐAI HOC NÔNG LAM ĐOÀN NIEN HỘI SINH VIEN CAM NANG CHINH PHUC NHÀ TUYÉN DUNG NHÓM CAU HỎI VE CAC YEU TŐ vo HINH Muc tiều cá nhan Muc tiều nghiep Nhung yếu gia manh/ yếu Thai độ đối với diem ve người lanh đạo giòi diem ve kip kíp tốt tinh cua úng viên Khả đội công tác độ chịu đụmg căng thắng Khả thich úng với hóa Kha năng học hỏi cong đă phải trong Khả giao tiep nhan cong việc Cường #tuyensinhhuaf #vieclamhuaf'

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.